std::tolower(std::locale)

来自cppreference.com
< cpp‎ | locale
定义于头文件 <locale>
template< class charT >
charT tolower( charT ch, const locale& loc );

用给定 loacale 的 std::ctype 平面所指定的转换规则,若可能则转换字符 ch 为小写。

目录

[编辑] 参数

ch - 字符
loc - 本地环境

[编辑] 返回值

ch 的小写形式列于 locale 则返回它,否则返回不更改的 ch

[编辑] 注意

此函数只能进行 1:1 字符映射,例如希腊文大写字母 'Σ' 拥有二个小写形式,取决于在词中的位置: 'σ' 与 'ς' 。此情况下对 do_tolower 的调用不能获得正确的小写形式。

[编辑] 可能的实现

template< class charT >
charT tolower( charT ch, const std::locale& loc ) {
  return std::use_facet<std::ctype<charT>>(loc).tolower(ch);
}

[编辑] 示例

#include <iostream>
#include <cwctype>
#include <locale>
 
int main()
{
  wchar_t c = L'\u0190'; // 拉丁文大写开 E ('Ɛ')
 
  std::cout << std::hex << std::showbase;
 
  std::cout << "in the default locale, tolower(" << (std::wint_t)c << ") = "
       << std::tolower(c, std::locale()) << '\n';
 
  std::cout << "in Unicode locale, tolower(" << (std::wint_t)c << ") = "
       << std::tolower(c, std::locale("en_US.utf8")) << '\n';
}

输出:

in the default locale, tolower(0x190) = 0x190
in Unicode locale, tolower(0x190) = 0x25b

[编辑] 参阅

用本地环境的 ctype 刻面将字符转换为大写
(函数模板) [编辑]
转换字符为小写
(函数) [编辑]
转换宽字符为小写
(函数) [编辑]