std::log10(std::valarray)

来自cppreference.com
< cpp‎ | numeric‎ | valarray
 
 
 
 
定义于头文件 <valarray>
template< class T >
valarray<T> log10( const valarray<T>& va );

va 中每个元素计算元素值的常用(底 10 )对数。

目录

[编辑] 参数

va - 要应用操作到的值数组

[编辑] 返回值

含有 va 中值的常用对数的值数组。

[编辑] 注意

用无限定函数 (log10) 进行计算。若该函数不可用,则因参数依赖查找使用 std::log10

函数能以不同于 std::valarray 的返回类型实现。此情况下,替换类型拥有下列属性:

[编辑] 可能的实现

template< class T >
valarray<T> log10( const valarray<T>& va )
{
  valarray<T> other = va;
  for (T &i : other) {
    i = log10(i);
  }
  return other;
}

[编辑] 示例

[编辑] 参阅

应用函数 std::log 到 valarray 的每个元素
(函数模板) [编辑]
计算常用(底 10 )对数( log10(x)
(函数) [编辑]
沿负实轴分割的复常用对数
(函数模板) [编辑]