std::pow(std::valarray)

来自cppreference.com
< cpp‎ | numeric‎ | valarray
 
 
数值库
常用数学函数
特殊数学函数 (C++17)
数学常数 (C++20)
浮点环境 (C++11)
复数
数值数组
伪随机数生成
编译时有理数算术 (C++11)
数值算法
(C++17)
(C++17)
插值
(C++20)
(C++20)
通用数值运算
(C++11)
位操作
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
 
 
定义于头文件 <valarray>
template< class T >
std::valarray<T> pow( const std::valarray<T>& base, const std::valarray<T>& exp );
(1)
template< class T >

std::valarray<T> pow( const std::valarray<T>& base,

                      const typename std::valarray<T>::value_type& vexp );
(2)
template< class T >

std::valarray<T> pow( const typename std::valarray<T>::value_type& vbase,

                      const std::valarray<T>& exp );
(3)

计算值的幂。

1) 计算数值数组 base 中的元素的幂,指数由来自数值数组 exp 的对应元素指定。

base.size() != exp.size() 则行为未定义。

2) 计算数值数组 base 中每个元素的 vexp 次幂。
3) 计算 vbase 的值以数值数组 exp 中的元素定义次数的幂。

目录

[编辑] 参数

base - 含底数值的数值数组
exp - 含指数值的数值数组
vbase - 定义底数的值
vexp - 定义指数的值

[编辑] 返回值

含有指数结果的数值数组。

[编辑] 注意

用无限定函数 (pow) 进行计算。若该函数不可用,则因参数依赖查找使用 std::pow

函数能以不同于 std::valarray 的返回类型实现。此情况下,替换类型拥有下列属性:

[编辑] 缺陷报告

下列更改行为的缺陷报告追溯地应用于以前出版的 C++ 标准。

DR 应用于 出版时的行为 正确行为
LWG 3074 C++98 (2-3) 从标量和 valarray 两者推导 T ,禁止混合类型的调用 仅从 valarray 推导 T

[编辑] 示例

[编辑] 参阅

应用函数 std::sqrt 到 valarray 的每个元素
(函数模板) [编辑]
(C++11)(C++11)
求某数的给定次幂(xy
(函数) [编辑]
复数幂,一或两个参数可为复数
(函数模板) [编辑]